© Alwin Poiana
© Alwin Poiana
© Alwin Poiana

1/3

Het Intuïtieve Lichaam

"Intuïtie zit tussen het instinctieve lichaam en de rationalisatie hiervan. Het is een onderdeel van een tussenruimte waarmee wij sinds onze eerste creatie Fra Cervello e Movimento (tussen brein en beweging) hebben gespeeld. Wij willen een polarisatie veroorzaken tussen wat instinctief is en wat gecontroleerd wordt door het brein. Tussen beiden, vonden wij intuïtie” (Emio Greco and Pieter C. Scholten). Voor inzichten vanuit het intuïtieve lichaam gearticuleerd door de choreografische taal van Emio Greco | P.C. Scholten, klik hier

Onderzoek van het Intuïtieve Lichaam fase 2
In het werk van Emio Greco en Pieter C. Scholten heeft het lichaam een eigen logica. Deze ‘taal van het vlees’ is al jaren onderwerp van onderzoek waarbij getracht wordt de intuïtieve, ervaringsgerichte inhoud van hun werk te documenteren. Dit bewuste lichaam in dans zit ergens tussen het conceptuele en het virtuoze lichaam.

Een uitkomst van dit documentatie-onderzoek is het ABCdaire, een archief van woorden, definities, beschrijvingen, categorieën, metaforen en beelden die allen voortkomen uit de danstaal van Greco en Scholten. Vandaag bevat het ABCdaire 182 op alfabet gerangschikte termen, ingedeeld volgens de context waaruit ze voortgekomen zijn ((basic, workshop, pre-choreographic element, statements, mechanism).

Het onderzoekstraject verkent de mogelijke implicaties van het intuïtieve lichaam met betrekking tot de ontwikkeling van dans als kunstvorm en experimenteel notatieonderzoek (zoals live annotation) tijdens creatieprocessen. Ook kunnen inzichten vanuit het intuïtieve lichaam in de danstaal van Greco en Scholten gelegd worden naast andere kennisdomeinen en relevante vraagstukken uit de samenleving en in relatie tot de verschillende choreografische signaturen bij ICK.

De termen uit het ABCdaire en de inzichten uit de eerste fase van het onderzoek worden in deze tweede fase in relatie gebracht tot 7 kennisdomeinen:

1. IN HET DOMEIN VAN DE FILOSOFIE: Het intuïtieve lichaam geplaatst tussen fysicalisme en idealisme.
Stelling/hypothese:
Bewuste dans huist in -en schept een "derde betekenislaag" die bemiddelt tussen geest en materie.

2. IN HET DOMEIN VAN KUNSTTHEORIE: Het intuïtieve lichaam geplaatst in verhouding tot de "waarheid van de kunst" (Boris Groys).
Vragen:
- Is dans een boodschap of een ding?
- Als we de vraag over de waarheid van dans niet kunnen beantwoorden, kunnen we ons dan afvragen:
- Hoe verhoudt dans zich tot onze waarneming van de werkelijkheid?
- Over wat voor een soort werkelijkheid gaat dans, intuïtief bezien?

3. IN HET DOMEIN VAN DE PSYCHOLOGIE: Het intuïtieve lichaam geplaatst tussen het onbewuste en het overbewustzijn.
Stellingen:
- Het intuïtieve lichaam "beweegt zich" op het snijvlak tussen de bewuste en de onderbewuste entiteit van lichaam en geest.
- De onderbewuste entiteit van lichaam en geest is vaak directer dan de bewuste geest.
- Het volgen van het intuïtieve lichaam veronderstelt contact met de door de onderbewuste entiteit van lichaam en geest waargenomen "lagen van realiteit" welke pas na enig verloop van tijd worden begrepen/verwerkt (getransformeerd?) door de rationeel bewuste geest.

4. IN DE CONTEXT VAN "NIEUW PARADIGMA-ONDERZOEK": Het intuïtieve lichaam geplaatst in relatie tot een Postmaterialistisch wetenschappelijk paradigma.
Vraag: Wat kan het intuïtieve lichaam ons vertellen over de toekomst van het lichaam?

Stellingen:
- Beweging is autonoom en in staat om tijd en ruimte te scheppen (Greco en Scholten).
- Het intuïtieve lichaam is niet gericht op competitie, maar op communicatie.
- Het intuïtieve lichaam verstaat  eenheid in verscheidenheid.

5. TUSSEN WETENSCHAP EN RELIGIE: Het intuïtieve lichaam geplaatst in relatie tot "het subtiele lichaam", esoterisme en spiritualiteit.
Kernthema's:
- Verbeelding-visualisatie-gevoel
- Inwendige zintuigen (ziel?)  / uitwendige zintuigen
- Bemiddeling tussen geest en lichaam
- Het gewijde lichaam (bijvoorbeeld in het Tibetaanse Boeddhisme)
- Lichaam, geest en energie, uitdrukking vindend in ademhaling, spraak, intentie en beweging

6. MET BETREKKING TOT DE LOGICA VAN VERLICHTING: Het intuïtieve lichaam geplaatst tussen Oosterse en Westerse logica van Verlichting.
Vraag: Wat houdt verlichting door middel van het dansende lichaam in?

7. ALS VOORTDURENDE DANS: Het intuïtieve lichaam als voorwerp van dansdocumentatie-onderzoek. Annotatie van videoregistraties van de creatieve maakprocessen bij ICK met kwalificerende taaluitingen vanuit het perspectief van het dansende lichaam met behulp van het annotatiegereedschap Piecemaker2 (ontwikkeld door Motionbank).

Kernthema's:
- Interactie tussen het visuele beeld en een weloverwogen woordkeuze voor annotatie van de videobeelden, live of achteraf. Het behandelen van verschillende betekenislagen of bewustzijnsdimensies, of innerlijke (intuïtieve/intentionele) aspecten die relevant zijn voor de bewegingen, die niet reproduceerbaar zouden zijn door enkel de uiterlijke verschijningsvorm van het dansende lichaam te bekijken.

Klik op 'Lees meer' voor fase 1 van het onderzoek

Het intuïtieve lichaam (documenteren):
Dit onderzoekstraject richt zich op een inhoudelijke dialoog tussen het Pre-choreographic Elements onderzoek en het onderzoek omtrent de toepassing van het Documentation Model - in combinatie met het live annotatie systeem Piecemaker2 van Motionbank - via het intuïtieve lichaam.

Documentatie strategieën worden hier niet alleen ingezet voor potentiele reconstructies en archivering van artistieke intenties, maar ook als instrumenten voor het ontginnen van nieuwe kennis en het laten ontstaan van nieuwe invalshoeken op lichamelijkheid. Termen zoals “intentie”, “punten van genesis”, “het creatieve proces” zijn zowel gerelateerd aan het Documentation Model als aan het Pre-choreographic Elements onderzoek. Te toevoeging van “intuïtie” bij deze reeks van sleutelbegrippen voor het onderzoek, leidt nog verder naar het ontastbare – hetgeen zowel sterk aanwezig alsook op uitdagende wijze ongrijpbaar is voor de documentatie praktijken van de dans en de performance kunst.

Het lichaam in opstand is het overkoepelende dramaturgisch principe voor de artistieke activiteiten bij ICK – Eerste onderzoeksvragen binnen dit traject zijn:
- Hoe kunnen wij een vertaalslag maken van de zoektocht naar het intuïtieve lichaam in de context van het werk van Emio Greco en Pieter C. Scholten naar de documentatie van de bij ICK werkende kunstenaars?
- Hoe kan deze vertaalslag een vertrekpunt worden voor verder onderzoek naar de taal van het dansende lichaam?
- Hoe verhoudt zich het intuïtieve lichaam tot het lichaam in opstand?
- Wat zijn de mogelijke ingangen naar de aard van kennis die “intuïtief” wordt genoemd, en hoe verhouden zich theoretische of wetenschappelijke stellingen ten opzichte van intuïtie tot het begrip het intuïtieve lichaam in de dans?

lees meer